Език

Пловдив - 2003

2003

По отношение на серния диоксид се наблюдава слаба тенденция на намаление (не може да се прецени доколко е устойчива) в сравнение с нивата от предишни години но 4% над ПДК общо за годината при средно денонощната концентрация е величина която изисква внимание.