Език

София - 2003

poll_sf_2003

Пункта се намира на територията на НИМХ – комплекс "Младост"1. Измерванията се провеждат 8 пъти в денонощието и наблюдаваните замърсители са серен диоксид, азотен диоксид, феноли и сероводород. Пределно допустимите концентрации за посочените инградиенти за 2003 год. Съгласно Държавен вестник броеве № 46 от 1999 г. и № 8 от 2002 г. са:

* за SO2 - еднократна (1 часова) – 0.425 mg/m3 , средноденонощна (24 часова) – 0.138 mg/m3
* за NO2 - еднократна – 0.278 mg/m3
* за C2H5OH - еднократна – 0.020 mg/m3, средноденонощна – 0.010 mg/m3
* за H2S - еднократна – 0.005 mg/m3 , средноденонощна – 0.003 mg/m3

На таблицата за София и останалите градове са дадени средногодишната концентрация от еднократните измервания както и от средноденонощните концентрации получени чрез осредняване на еднократните за съответния ден. За така обработените данни са представени максималната концентрация, средната, процента случаи над съответното ПДК, и дисперсията на съответния замърсител. На графиката за София и останалите градове са дадени средноденонощните концентрации по дни за всеки инградиент. Данните от пункта за серния и азотен диоксид и фенолите показват стойности много по-ниски от съответните ПДК. Традиционно високи са всички показатели за сероводорода. Всяко трета измерена еднократна концентрация е над ПДК и в два от три дни е превишавана средноденонощната ПДК. Този факт е известен от години и се потвърждава и от мрежата на МОСВ в София. Като цяло не могат да се направят изводи за промяна на обстановката по отношение замърсяването на въздуха от източници определящи измерванията в пункта на НИМХ.