Език

Варна - 2003

2003

Пункта се намира в Морската градина във Филиала на НИМХ в града. Следят се следните инградиенти: се серен диоксид, азотен диоксид и общ суспендиран прах със средноденонощна ПДК - 0.250 mg/m3. Измерванията се провеждат 6 пъти в денонощието (2,8,11,14,16 и 20 часа) всеки работен ден. Данните и обобщените показатели за следените параметри са в рамките на типичните за пункта стойности - далеч под съответните ПДК.