Език

Бургас - 2003

2003

Пункта се намира в Морската градина в синоптичната станция на НИМХ в града. Следят се следните инградиенти: серен диоксид, азотен диоксид, феноли и сероводород. Измерванията се провеждат 6 пъти в денонощието (2,8,11,14,16 и 20 часа) всеки работен ден. Показаните в таблицата за Бургас количествени оценки са под ПДК са всички наблюдавани инградиенти. Данните за 2003 г. не дават основание да се прецени промяна в обстановката по измерванията от пункта на НИМХ.