Език

София - 2008

2008
Пределно допустимите концентрации за посочените инградиенти за 2008 год. Съгласно Държавен вестник броеве № 46 от 1999 г. и № 8 от 2002 г. са:

* за SO2 - еднократна (1 часова) – 0.350 mg/m3 , средноденонощна (24 часова) – 0.125 mg/m3
* за NO2 - еднократна – 0.233 mg/m3
* за C6H5OH - еднократна – 0.020 mg/m3, средноденонощна – 0.010 mg/m3
* за H2S - еднократна – 0.005 mg/m3 , средноденонощна – 0.003 mg/m3

На таблицата за София и останалите градове са дадени данни за, средната концентрация максималната и дисперсията на дадения замърсител. На графиката за София и останалите градове са дадени средноденонощните концентрации по дни за съответният инградиент. Данните от пункта за серния и азотен диоксид и фенолите показват стойности много по-ниски от съответните ПДК. Традиционно високите показатели за сероводорода през тази година показват тенденция към намаление. Като цяло не могат да се направят изводи за съществена промяна на обстановката по отношение замърсяването на въздуха от източници определящи измерванията в пункта на НИМХ.

София
Някои характеристики за 2008 год.