Език

София - 2004

2004

Пределно допустимите концентрации за посочените инградиенти за 2004 год. Съгласно Държавен вестник броеве № 46 от 1999 г. и № 8 от 2002 г. са:

* за SO2 - еднократна (1 часова) – 0.387 mg/m3 , средноденонощна (24 часова) – 0.132 mg/m3
* за NO2 - еднократна – 0.267 mg/m3
* за C6H5OH - еднократна – 0.020 mg/m3, средноденонощна – 0.010 mg/m3
* за H2S - еднократна – 0.005 mg/m3 , средноденонощна – 0.003 mg/m3

На таблицте за София и останалите градове са дадени средногодишната концентрация от еднократните измервания както и от средноденонощните концентрации получени чрез осредняване на еднократните за съответния ден. За така обработените данни са представени максималната концентрация, средната, процента случаи над съответното ПДК, и дисперсията на съответния замърсител. На графиките за София и останалите градове са дадени средноденонощните концентрации по дни за всеки инградиент. Данните от пункта за серния и азотния диоксид и фенолите показват стойности много по-ниски от съответните ПДК. Традиционно високи в София са всички показатели за сероводорода. В 30 % от случаите измерена еднократна концентрация е над ПДК. В 60 % от дните средноденонощната стойност превишавана средноденонощната ПДК. Този факт е известен от години и се потвърждава и от мрежата на МОСВ в града. На основата на информацията от пункта на НИМХ в София може да се обобщи, че няма промяна в замърсяването на въздуха в София спрямо предишни години.

Някои характеристики за 2004 год. – станция НИМХ -София