Език

Радиоактивност

Оценка на радиоактивността на атмосферата

Мрежата за радиоактивност на НИМХ се състои от станции за пробовземане по цялата територия на страната (базирани на метеорологичната и хидроложка мрежи) и 5 районни лаборатории – София, Пловдив, Варна, Бургас и Плевен, в които се извършва измерване и анализ на взетите проби. Бета-радиометрията е основен метод за контрол на радиоактивността на атмосферата, тъй като преобладаващата част техногенни биологично значими радионуклиди са бета-лъчители.

    За комплексна оценка на атмосферната радиоактивност са събирани следните видове проби:
  • атмосферен аерозол (филтърни проби) – ежедневно, в 5-те лаборатории (от юли 2008г. не се пробовзема през почивните дни);
  • атмосферни отлагания – 5 станции за седмичен мокър фолаут (атмосферни отлагания) и 19 за сумарен месечен фолаут;
  • 8 станции за радиоактивност на валежи;
  • 18 станции за атмосферни отлагания върху планшет през 2009 ;
  • около 45 постове за измерване на гама-фон, главно за случаи на радиационна авария.

На всички проби се извършва бета-радиометрия за дългоживущи бета-радионуклиди, 120 часа след пробовземането. За пробите от станциите в районните лаборатории се извършва и анализ за късоживущи, дъщерни на радона бета радионуклиди. Гама-спектрометричен анализ за естествени и техногенни гама-емитиращи изотопи се извършва на сумарни месечни проби в нискофоновите гама-спектрометрични лаборатории в Пловдив и Плевен. При необходимост може да се измерват алфа- и гама-радионуклиди за всяка отделна проба.
Ежемесечна информация за вариациите в радиоактивността на атмосферния аерозол може да се види в месечния бюлетин на сайта на НИМХ: www.meteo.bg. (бюлетина)