Език

Пловдив - 2011

В настоящия годишен отчет данни от пункт Пловдив от мрежата за мониторинг на качеството на атмосферния въздух на НИМХ- БАН не са представени, тъй като от 01.03.2011 г. в този пункт е прекратена дейността, свързана с набиране на проби за анализ на замърсяването на въздуха със серен и азотен диоксиди и прах.