Език

София - 2011

2011

Оценка на замърсяването на въздуха през 2011 г. по данни от мрежата за мониторинг на атмосферата на НИМХ-БАН.
Мрежата по мониторинг на въздуха на Националният институт по метеорология и метеорология (НИМХ) включва 5 пункта в страната в градовете София, Бургас, Варна, Плевен и Пловдив . По-долу за всеки един от тях е дадена обобщена информация от данните през първото полугодие на 2011 год.
Пределно допустимите концентрации за следените инградиенти за 2011 год. Съгласно Държавен вестник броеве № 46 от 1999 г. и № 8 от 2002 г. са:

  • SO2 - еднократна (1 часова) – 0.350 mg/m3, средноденонощна (24 часова) – 0.125 mg/m3
  • NO2 - еднократна – 0.200 mg/m3 , средногодишна – 0.04 mg/m3
  • C6H5OH - еднократна – 0.020 mg/m3, средноденонощна – 0.010 mg/m3
  • H2S - еднократна – 0.005 mg/m3, средноденонощна – 0.003 mg/m3
  • общ суспендиран прах – еднократна – 0.500 mg/m3 , средноденонощна 0.250 mg/m3

В таблиците за всеки град са дадени средната годишна, максималната концентрация за годината и дисперсията на дадения замърсител.
На графиките за всеки град са представени средноденонощните концентрации за всички дни от 2011 за следените инградиенти.

София

Пунктът се намира на територията на НИМХ – комплекс "Младост" 1. Измерванията се провеждат 8 пъти в денонощието (в синоптичните срокове – 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 часа по Гринуич). Наблюдаваните замърсители са серен диоксид, азотен диоксид, феноли и сероводород.

Някои характеристики за 2011 год. – станция НИМХ –София