Език

София - 2010

2010
Оценка на замърсяването на въздуха през 2010 г. по данни от мрежата за мониторинг на атмосферата на НИМХ-БАН
Мрежата по мониторинг на въздуха на Националният институт по метеорология и метеорология (НИМХ) включва 5 пункта в страната в градовете София, Бургас, Варна, Плевен и Пловдив.
Пределно допустимите концентрации за следените инградиенти за 2010 год. Съгласно Държавен вестник броеве № 46 от 1999 г. и № 8 от 2002 г. са:
· SO2 - еднократна (1 часова) – 0.350 mg/m3, средноденонощна (24 часова) – 0.125 mg/m3
· NO2 - еднократна – 0.200 mg/m3 , средногодишна – 0.04 mg/m3
· C6H5OH - еднократна – 0.020 mg/m3, средноденонощна – 0.010 mg/m3
· H2S - еднократна – 0.005 mg/m3, средноденонощна – 0.003 mg/m3
· общ суспендиран прах – еднократна – 0.500 mg/m3 , средноденонощна 0.250 mg/m3
В таблиците за всеки град са дадени средната годишна, максималната концентрация за годината и дисперсията на дадения замърсител.
На графиките за всеки град са представени средноденонощните концентрации за всички дни от 2010 за следените инградиенти.

София
Пунктът се намира на територията на НИМХ – комплекс "Младост" 1. Измерванията се провеждат 8 пъти в денонощието (в синоптичните срокове – 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 часа по Гринуич). Наблюдаваните замърсители са серен диоксид , азотен диоксид, феноли и сероводород.

Данните за серния и азотен диоксид и фенола показват стойности много по-ниски от съответните ПДК. За сероводород са измервани многократно стойности надвишаващи съответните еднократни и средноденонощни ПДК през цялата година. В отделни месеци тези превишения достигат до 70 % от данните, като през февруари и юни са наблюдавани 19 случая на превишения на средноденощната норма за сероводород.
Някои характеристики за 2010 год. – станция НИМХ –София