Език

Плевен

Пунктът се намира на територията на Филиала на НИМХ в града намиращ се на ул. "Хаджи Димитър". Следят се следните инградиенти: серен диоксид, азотен диоксид и общ суспендиран прах. Измерванията се провеждат 4 пъти в денонощието (8, 11, 14 и 16 часа) всеки работен ден. От следените показатели както това е типично за този пункт високи стойности се констатират за общия суспендиран прах. От три измервания две са над ПДК. Високото максимално измерено количество - около 4 пъти над ПДК и сравнително високата дисперсия говорят за трайно високо съдържание на прах в атмосферния въздух.