Език

София

София
Пунктът се намира на територията на НИМХ – комплекс "Младост"1. Измерванията се провеждат 8 пъти в денонощието и наблюдаваните замърсители са серен диоксид, азотен диоксид, феноли и сероводород.